طرح هاي پژوهشي:

ماده 21 . طرح هاي پژوهشي بايد داراي ويژگي هاي ذيل بوده و هزينه هاي آن از محل بند الف رديف 1 جداول 2 و 3 همين دستورالعمل قابل پرداخت مي باشد:

1-21 .  طرح هاي پژوهشي مي بايستي كاربردي يا مرتبط با حل مسائل مركز باشد.

2- 21 . طرح هاي پژوهشي ارائه شده، تكراري نبوده و براي اولين بار ارائه شده باشد.

تبصره: در صورت احراز تخلف با مجري مربوطه مطابق قوانين رفتار خواهد شد و نسبت به استرداد مبالغ پرداختي اقدام خواهد گرديد.

3- 21 . طرح پژوهشي ارائه شده، پايان نامه مجري طرح نبوده و در آينده نيز به عنوان پايان نامه مورد استفاده وي قرار نگيرد.

4- 21 . مدت طرح پژوهشي ارائه شده بايد مشخص باشد و ساعات تحقيق مورد نياز آن نيز مشخص شود.

ماده 22 . در پذيرش طرح هاي پژوهشي اولويت با اعضاي هيأت علمي آموزشكده هاي فني و حرفه اي سما است و طرح هاي پژوهشي اساتيد مدعو آموزشكده فني و حرفه اي سما، نبايد از 50 درصد كل طرح هاي پيشنهادي تجاوز كند.

تبصره: تشخيص پذيرش اولويت طرح هاي پژوهشي با نظر شوراي پژوهشي مركز مي باشد.

ماده23: سقف هزينه هاي اجرايي طرح هاي پژوهشي و نحوه و مدت زمان داوري :

1-23: طرح هاي پژوهش ي آموزشكده هاي فني و حرفه اي بزرگ و متوسط با بودجه كمتر از 40.000.000 ريال و در آموزشكده هاي فني و حرفه اي كوچك با بودجه كمتر از 30.000.000 ريال با تأييد شوراي پژوهشي مركز و با هماهنگي مدير پژوهشي آموزشكده فني و حرفه اي سما براي داور تخصصي ارسال مي شود . درصورت تأييد طرح ، آموزشكده فني و حرفه اي سما مي تواند طرح پژوهشي را ب ه مرحله ي اجرا گذارد . نظر داور بايد حداكثر در مدت 30 روز پس از تاريخ وصول به اطلاع مجري طرح برسد.

2-23: طرح هاي پژوهشي آموزشكده هاي فني و حرفه اي سما بزرگ و متوسط كه بودجه كل آن ها بين 40.000.000 تا 60.000.000 ريال و در آموزشكده هاي فني و حرفه اي سما كوچك با بودجه بين 30.000.000 تا 60.000.000 ريال است بايد پس از تأييد كلي در شوراي پژوهشي مركز ، بدون ارجاع به داور تخصصي ، به شوراي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي منطقه ارسال شود . رئيس اين شورا ، طرح ر ا با رعايت ضوابط ، براي داور تخصصي ارسال مي نمايد. نتيجه داوري طرح پژوهشي بايستي حداكثر در مدت 45 روز بعد از تاريخ وصول به مركز منعكس شود.

3-23: طرح هاي پژوهشي با بودجه بيشتر از 60.000.000 ريال پس از تأييد در شوراي پژوهشي مركز ، به معاونت آموزشي و پژوهشي س ازمان ارسال و داوري آن ها از طريق معاونت مذكور پيگيري خواهد شد . نتيجه داوري اين طرح ها بايد حداكثر در مدت 60 روز از زمان وصول به سازمان به مركز مربوط اعلام شود.

ماده 24 . براي ارزيابي هر طرح پژوهشي، بايد نظر يك داور تخصصي اخذ شود . داور طرح هاي پژوهشي بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1-24: داراي مدرك تحصيلي دكترا بوده و داراي سوابق علمي و پژوهشي باشد.

تبصره: درصورت عدم دسترسي به داور داراي مدرك دكتري مي توان از اساتيد هيات علمي با مدرك فوق ليسانس كه حداقل دو طرح پژوهشي را اجرا كرده باشد، استفاده نمود.

2-24: عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد و يا ساير مراكز آموزش عالي ديگر باشد.

به هر حال داوران نبايد عضو هيأت علمي همان آموزشكده ارائه دهنده طرح باشد.

ماده 25: حق الزحمه داوري پروپزال طرح هاي پژوهشي پس از كسر كسورات قانوني از محل بند پ رديف 1 جدول 2 و مطابق جدول ذيل به ازاي هر طرح قابل پرداخت مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرتبه علمي داور

ميزان حق الزحمه ( ريال )

استاد

300.000

دانشيار

250.000

استاديار - مربي

200.000

 

 

 

 

 

 

 

ماده 26: ناظر طرح هاي پژوهشي:

به منظور نظارت بيشتر در اجراي طرح و تسريع امور ) با حذف فرايند داوري گزارش هاي دوره اي( براي هر طرح، ناظر در نظر گرفته مي شود. ناظر هر طرح از اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد يا ساير دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي است كه در ارتباط با موضوع طرح داراي تخصص و تجربه كافي بوده و وظيفه نظارت بر حسن اجراي طرح پژوهشي را عهده دار است.

1-26: ناظر هر طرح پژوهشي توسط مرجع تصويب كننده طرح انتخاب مي شود كه از نظر رتبه علمي بايد بالاتر از مجري طرح باشد و در موارد استثنايي و شرايط خاص در صورت هم رتبه بودن بايد فعاليت ها و سوابق پژوهشي بيشتري داشته باشد.

2-26: حق نظارت به عنوان حق الزحمه ناظر هر طرح 10 درصد بودجه طرح خواهد بود بطوري كه پس از پيش بيني بودجه كل طرح توسط پيشنهاد دهنده، 10 درصد بودجه ( به اضافه بودجه پيش بيني شده ) به عنوان حق نظارت به جمع هزينه ها افزوده مي شود. در واقع حق نظارت، مستقل از بودجه طرح بوده و از بودجه پژوهشي مركز تامين خواهد شد.

3-26:  وظايف ناظر عبارتست از بررسي كامل پيشنهادها، امضا قرارداد ها ( در حد وظيفه مقرر ) اظهارنظر درباره گزارش دوره اي و نهايي، نظارت حين اجرا تا پايان طرح.

ماده 27: نحوه تخصيص بودجه مصوب طرح هاي پژوهشي:

1-27: پس از تصويب طرح و انعقاد قرارداد 35 درصد از بودجه طرح با اخذ تضمين به مجري پرداخت مي گردد .پس از اجراي نيمي از طرح و تاييد گزارش دوره اي توسط ناظر 40 درصد ديگر از بودجه قابل پرداخت خواهد بود و 25 درصد باقيمانده بودجه منوط به تاييد گزارش نهايي توسط ناظر و انجام تعهدات طرح توسط مجري خواهد بود.

2-27: نيمي از حق نظارت هر طرح پژوهشي پس از اجراي موفقيت آميز 50 درصد از طرح پرداخت شده و مابقي پس از خاتمه طرح و انجام تعهدات ناظر قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 1: اگر هزينه طرح تا سقف 40.000.000 ريال باشد ، پرداخت هزينه هاي نهاي ي طرح منوط به ارائه مقاله در همايش هاي منطقه اي، ملي و بين المللي يا حداقل چاپ در مجلات علمي، ترويجي و در صورتي كه بين 40.000.000 تا 60.000.000 ريال باشد منوط به چاپ مقاله در مجلات علمي، پژوهشي و بيشتر از آن منوط به چاپ مقاله در مجلات ISC و يا ISIمي باشد .

تبصره 2: تاخير در اتمام طرح بدون مجوز تمديد قرارداد از مرجع تصويب كننده مشمول جريمه بوده و به ازاي هر ماه ديركرد 2 درصد از كل مبلغ قرارداد ( منهاي حق نظارت( به عنوان جريمه كسر خواهد شد . قابل ذكر است زمان اجراي هر طرح پژوهشي فقط يك بار و حداكثر به مدت 6 ماه قابل تمديد خواهد بود.

تبصره 3: زمان انتظار به منظور در يافت پذيرش يا چاپ مقاله به عنوان مدت اجراي طرح محسوب نشده و به اين منظور نيازي به تمديد قرارداد نيست.

ماده 34: مجريان طرح بايستي طرح را طبق زمان بندي از قبل اعلام شده به پايان برسانند و چنانچه در هر مرحله اي طرح را به طور كامل به اتمام نرسانده و رها كنند، موظفند كليه هزينه هاي دريافتي را به صندوق پژوهشي مركز عودت نمايند.

- طرح هاي پژوهشي اجرا شده

شبيه سازي و آناليز جبرانساز ديناميکي ولتاژDVR در سيستم توزيع به منظور افزايش کيفيت توان

- طرح هاي پژوهشي در حال اجرا

- 1- افزايش حد بارگذاري سيستم قدرت با بکارگيري جبرانساز سنکرون ( رضا صداقتي )

- 2- طراحي و شبيه سازي و تشريح فرآيند ساخت ميکرو سوئيچ RF در حالت Micro Contilever

کتابخانه :

- مدارک لازم جهت عضويت در کتابخانه

- شرايط عضويت و استفاده از منابع کتابخانه ( بخشنامه )

تشویق چاپ مقاله در همايش ها و مجلات معتبر علمي:

صرفاً مقالاتي مشمول دريافت مبلغ تشويق خواهند شد که داراي شرايط زير باشند.

1- با عنوان سما و مطابق بخشنامه شماره 2-2/39135/25 به صورت زير ارائه شده باشند.


مقالات انگليسي

Sama technical and vocational training college, Islamic Azad University, Kazerun Branch, Kazerun, Iran

مقالات فارسي

آموزشکده فني و حرفه اي سما، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کازرون، کازرون، ايران


2- مقالاتي که در همايش‌هاي ملي و بين المللي داخل کشور و همچنين همايش هاي بين المللي خارج کشور ارائه شده و به صورت کامل (Full Paper) در کتابچه و يا CD همايش چاپ گردد .

3- مقالاتي که در مجلات علمي ارائه مي شوند، بايد به صورت کامل (Full Paper) چاپ گردد .

4- ارائه دهنده مقاله مي تواند يکي از افراد زير باشد:

- عضو هيأت علمي، مدعو و يا حق التدريس آموزشکده هاي فني و حرفه اي سما باشد .

- دانشجويان آموزشکده هاي فني و حرفه اي سما

- کارمندان سما

- دبيران و دانش آموزان مدارس سما

- آن دسته از نويسندگان مقالات علمي که رابطه استخدامي با سازمان سما ندارند و دانشجوي سما نيز نيستند و تمايل دارند مقاله خود را با نام سازمان سما و واحدهاي آن توليد کنند ، در صورتي که يکي از همکاران نويسنده مذکور از اعضاي هيأت علمي تمام وقت آموزشکده و يا از کارمندان سما باشند و همچنين اين مقالات به طور کامل ( نه چکيده ) در يکي از مجلات معتبر پايگاه هاي ISI ، Scopus ، Medline و يا Pubmed نمايه شوند، درخواست تشويق مقالات آنها بايد با توجه به شرايط زير بررسي و انجام گيرد:

مدارک لازم جهت تشويق مقالات علمي پژوهشي:

الف: همايش هاي داخلي و خارجي

1- تکميل و امضاي فرم درخواست *دانلود فرم

2- ارائه اصل کتابچه يا CD مقالات

3- ارائه مقاله چاپ شده

نکته: مقالاتي مشمول مبلغ تشويق مي شوند که با عنوان سما مطابق فرمت ذکر شده و به صورت کامل ( full paper ) در CD يا کتابچه همايش چاپ گردد .

ب: چاپ مقالات علمي در مجلات معتبر داخلي و خارجي

1- تکميل و امضاي فرم درخواست

2- ارائه اصل مجله خارجي يا مقاله چاپ شده از روي وب سايت مجله مذکور

3- ارائه لينک اينترنتي مجله مذکور

4- مجله جزء مجلات نامعتبر تعيين شده نباشد ( مجلات نامعتبر )

نکته : مقالاتي مشمول مبلغ تشويق مي شوند که با عنوان سما مطابق فرمت ذکر شده و به صورت کامل ( full paper ) در مجلات علمي چاپ گردد .

همايش ها:

1- همايش هاي برگزار شده در واحد کازرون

2- همايش در حال اجرا

3- ساير همايش هاي آموزشکده هاي سما ( لينک وب سايت همايش هاي سازمان سما )

کمک به چاپ کتاب و منابع علمي :

ماده 39: پيش نويس كتب اساتيد هيات علمي و مدع و آموزشكده فني و حرفه اي سما و كليه كاركنان مدارس در شوراي پژوهشي معاونت سما مربوط توسط دو داور بررسي و در صورت مثبت بودن نظر داور ان كتاب را به همراه نظر داوران به سازمان ارسال نمايند. فرم داوري كتاب پيوست اين دستورالعمل مي باشد.

تبصره : داوران بررسي كننده كتب بايستي داراي تحصيلات حداقل فوق ليسانس و مربوط به موضوع كتاب باشند.

ماده 40: پيش نويس كتب معاونين و روساي آموزشكده هاي فني و حرفه اي سما بايستي به معاونت آموزشي و پژوهشي سازمان ارسال گردد.

تبصره: پيش نويس ارسالي به سازمان بايد داراي شرايط ذيل باشد:

1- از تكثير اوراق كتاب به صورت پشت رو اجتناب شده و صرفاً از يك رو كاغذ براي تكثير استفاده شود.

2- مشخصات نويسنده يا مترجم و ساير اطلاعات مربوط به وي در صفحه اي جداگانه و در آغاز كتاب آورده شود.

3- درج هرگونه مشخصات و اطلاعات فردي در متن كتاب مجاز نمي باشد.

4- هر نسخه پيش نويس كتاب به صورت آيويكو ( فنري ) صحافي شود . از ارسال اوراق كتاب به صورت مجزا و صحافي خودداري كنيد.

5- ويراستاري ادبي و علمي در متن رعايت شود.

ماده 41: پس از داوري كتب، نسخه اي از آن ها بايستي جهت اخذ مجوز چاپ به معاونت آموزشي و پژوهشي سازمان ارسال گردد تا با نام و آرم انتشارات سازمان سما ( پيام سما ) به چاپ برسد، در غير اينصورت پرداخت حق التاليف به مولفين غيرمجاز مي باشد.

ماده 42: در صورت تاييد داوران، جهت چاپ كتاب بايستي موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد:

1-42 . ارسال مدارك براي دريافت ISBN به معاونت آموزشي و پژوهشي سازمان

1-1-42 . به منظور چاپ آكادميك و يك دست نمودن آثار ، روي جلد كتاب فقط نام و نام خا نوادگي ذكر گردد. از درج واژه ها و عبارات ديگر مانند: دكتر، مهندس، عضو هيات علمي و ... جداً خودداري گردد.

2-1-42 . آرم سازمان سما براي كتابهاي فارسي در سمت چپ و براي كتابهاي لاتين در سمت راست روي جلد آورده شود.

3-1-42 . درج خلاصه اي از محتواي علمي كتاب در چند سطر و در داخل پشت جلد آن

4-1-42 . ارسال صفحات مقدمه و شناسه كتاب

5-1-42 . ارسال طراحي پشت و روي جلد كتاب

2-42 . اخذ فيپا توسط سازمان

ماده 43 . ميزان پرداخت حق التأليف مؤلفين، مترجمين و داوران بررسي كننده كتاب ها به شرح جدول زير است:

کتاب


تعرفه

حق تأليف هر صفحه قطع رحلي


از40,000 تا 65,000 ريال

حق تأليف هر صفحه قطع وزيري


از 35,000 تا 60,000 ريال

حق تأليف هر صفحه قطع رقعي


از 35,000 تا 60,000 ريال

حق ترجمه هر صفحه قطع رحلي


از 30,000 تا 60,000 ريال

حق ترجمه هر صفحه قطع وزيري


از 30,000 تا 55,000 ريال

حق ترجمه هر صفحه قطع رقعي


از 30,000 تا 55,000 ريال

حق الزحمه داور يا داوران بررسي كننده هر كتاب تا 100 صفحه


400,000 ريال

حق الزحمه داور يا داوران بررسي كننده هر كتاب از 100 صفحه به بالا


از 400,000 تا 600,000 ريال

تبصره : رقم قطعي براساس نوسان ارقام جدول فوق، با توجه به رتبه دانشگاهي مؤلف يا مترجم، ارزش علمي پژوهشي كتاب، شهرت مؤلف يا مترجم، تعداد اثر آنها و ميزان فروش توسط شوراي پژوهشي معاونت آموزشي و پژوهشي سازمان تعيين خواهد شد

حمايت از اختراعات ، ابداعات و اکتشافات اساتيد و دانشجويان:

بخشنامه سازمان

كمك به چاپ و ارائه مقاله دانشجويان در همايش هاي داخلي و خارجي:

ماده 120 . به منظور حمايت از دانشجويان ارائه كننده مقاله در همايش هاي داخلي وخارجي هزينه هاي مربوط ازمحل بند پ رديف 4 جدول 2 قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 121 . مقالات ارائه شده حتماً بايستي به نام فرد و سازمان سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي و مركز مربوطه باشد.

ماده 122 . شرايط عمومي حمايت از ارائه مقاله دانشجويان در همايش هاي داخلي و خارجي همانند مواد مربوط به همين دستور العمل (حمايت از ارائه مقاله اساتيد هيأت علمي در همايش هاي داخلي وخارجي) مي باشد.

ماده 123 . دانشجو حتماً بايستي هنگام ارائه مقاله و شركت در همايش مذكور مشغول به تحصيل باشد.

حمايت از فعاليت ها و تيم هاي پژوهشي دانشجويي:

ماده 124 . درمورد ساير فعاليت هاي پژوهشي دانشجويان مانند ارائه ي طرح پژوهشي، تشكيل نمايشگاه ، ارائه ي مقاله در همايش ها، حضور در المپياد و مسابقه هاي علمي وغيره با طي مراحل كارشناسي تا سقف 5.000.000 ريال توسط شوراي پژوهشي مرکز ، تا سقف 10.000.000 ريال توسط شوراي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي منطقه و براي بالاتر ازآن توسط معاونت آموزشي وپژوهشي سازمان مجوز لازم صادر مي شود.

ماده 125 . براي حمايت از تيم هاي پژوهشي دانشجويان مانند گروه هاي رباتيك ، الكترونيك ، معماري و غيره كه براي شركت در مسابقات و جشنواره هاي علمي و يا با اهداف پژوهشي تشكيل مي شوند، شوراي پژوهشي مركز مي تو اند با طي مراحل اداري اقدامات لازم را متناسب با سطح فعاليت و نيازهاي گروه انجام دهد . تمامي حقوق و امتيازهاي ناشي از فعاليت هاي اين تيم هاي پژوهشي متعلق به سازمان سما است و در همه ي موارد و موقعيت هايي كه فعاليت آن ها عرضه مي شود قيد عنوان سازمان ونام مركز الزامي است. گزارش كليه ي اقدامات اجرايي ومالي مربوط به اين ماده، بايد به مديريت امور پژوهشي سازمان اعلام شود.

ماده 126 . جهت حمايت از فعاليت هاي تحقيقاتي و علمي دانشجويان ، مراكز مي توانند يك بار در سال و در صورت تأييد شوراي پژوهشي مركز حداكثر تا سقف 5.000.000 ريال جهت تهيه تجهيزات مورد نياز تيم هاي تحقيقاتي دانشجويي اختصاص دهند .

ماده 127 . طرح هاي پژوهشي دانشجويان همانند مواد مربوطه به طرح هاي پژوهشي اعضاء هيأت علمي همين دستورالعمل خواهد بود.

فعالیت های پژوهشی اساتید:

اردو های علمی پژوهشی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار و اطلاعیه های سازمان سما

خبرخوانیافت نشد

تصویر روز

Publication1.jpg

آدرس دانشکده

کيلومتر 5 جاده کازرون - بوشهر، ضلع غربي دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده فني و حرفه اي سما

071-42237842
071-42243457

لینک های مفید3

 
 

لینک های مفید2

لینک های مفید 1