نام:  هادی

نام خانوادگی:  آرمان فر

میزان تحصیلات:  کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:  تحقيقات آموزشي

محل تحصيل:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت